Privātuma politika


1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Privātuma politikā(turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajāmidentificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datusubjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājaslapu www.autofavorits.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņusvai izlēmuši apmeklēt kādu no Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma organizētajiempasākumiem, tajā skaitā, apmeklējuši Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma telpas, lai iepazītos klātienē araktuālajiem piedāvājumiem vai saņemtu pakalpojumus/iegādātos preces.

Šajā Politikā Pārzinisir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjektaintereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādātigodprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.2. Politikair attiecināma uzfizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus(ienākot teritorijā un/vai telpās,telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tietiek apstrādāti.

1.3. Ja tiks atjaunināta(aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma politika.Gadījumā, ja Jūs interesē Politikas vēsturiskās redakcijas, aicinām vērstiespie Pārziņa, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Jebkurā gadījumāgrozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā politikā,norādītajā datumā.

 

2. Pārzinis

2.1. Personas datuapstrādes Pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOFAVORĪTS”(vienotaisreģ.Nr. 40003222622,kontaktinformācija: Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029, tālrunis: 67670000,e-pasta adrese: auto@autofavorits.lv, mājas lapa www.autofavorits.lv) (šajāPolitikā – Pārzinis).

 

3. Piemērojamietiesībuakti

3.1.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzībuattiecībā uzpersonas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti unar ko atceļ Direktīvu95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk– Regula).

3.2. Citi piemērojamietiesību akti fiziskopersonu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kasreglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

 

4.Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Pārzinis irieviesis:

 • videonovērošanuar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu unīpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzībuun personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselībasaizsardzību;

 • telefonasarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegtopakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību;

 • ienākošāsun izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida)saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu.

 • Pārziņavai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijaslīdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arīpārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību.

 • Pārzinisveic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektuviedokļu analīzi, kā arī statistikas un dažu vietnes funkciju izmantošanai unvietnes satura atainošanai atbilstoši lietotājam.

   

  4.2. Šajā politikāminētās personas datu apstrādes mērķi nav apstrādāt īpašo kategoriju datus, piemēram,saistībā ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vaifilozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā vai ar veselībasstāvokli vai seksuāloorientāciju saistītus datus.

4.3.Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā,Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektuatsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis irizdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regula 14.pantanosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta.

 

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis? 

5.1.Personas datukategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personuizmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram,

a) datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa servisa pakalpojumucentrā, telpās vai tāsteritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kadtā ir apmeklējusi telpas. Videnovērošana netiek veikta teritorijās, kur datusubjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uzgaiteņiem, ieeju/izeju, automašīnāmto plūsmu Pārziņa teritorijā;

b) zvanot uz Pārziņanorādītajiem tālruņa nummuriem tiks ierakstīts komunikācijas saturs, kā arī fiksētszvanītāja tālr. nr., ja vien zvanītājs nebūs veicis pasākumus, lai tas netiktuatklāts;

c) sazinoties rakstveidā arPārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācijapar izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa nr.., skype lietotājvārds u.tml.,adrese);

d) apmeklējot Pārziņa vai tāgrupas organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotogrāfēti,iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vaiviedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams,papildus informāciju, ko vēlesieties sniegt. Attiecīgie materiāli var tikt izmantoti Pārziņa arhīva veidošanai unzīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijasPārziņa, tā grupas uzņēmumu vai pārstāvēto ražotāju sociālajos tīklos, kā arījebkurā masu informācijas līdzeklī. Tāpat, it sevišķi, ja Jūs esat saņēmušiielūgumu uz kādu no Pārziņa vai tā grupas organizētajiem pasākumiem, tad, lainodrošinātu pasākuma drošu norisi, no Jums var tikt papildus pieprasītainformācija, kas identificē Jūs (vārds, uzvārds, personas kods u.tml.)

e) Pārzinis veic apmeklējumuvēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikātorus, kā arī datu subjektaapzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājaslapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi apmeklēt kāduno Pārziņa organizētajiem pasākumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti unviedokļu analīzi.

 

6. Kāds irpersonas datu apstrādestiesiskais pamats?

6.1. videonovērošana armērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību,Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitālisvarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselībasaizsardzību. Videonovērošanatiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) unf) apakšpunktu, t.i.

 • Personas datu apstrāde irvajadzīga, laiaizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas  intereses (piemēram, videonovērošanā, ja personasdatu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar  noziedzīgunodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu);

 • Pārziņa  un trešo personu leģitīmointerešunodrošināšanai(piemēram, lai novērstu vaiatklātu noziedzīgusnodarījumussaistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātuklientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus).

6.2.Telefona sarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegtopakalpojumu kvalitāti un Pārziņatiesisko interešu aizsardzību. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts (jatiek veikts), pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu,t.i. Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai(piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientuapkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

6.3.ienākošās un izejošāskomunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana unuzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta  c) un f) apakšpunktu.

 • lainodrošinātu Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir,uzskaitītu korespondenci, atbilstoši Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma”;

 • lainodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, (piemēram,lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanaskvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

   

  6.4.Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masuinformācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tāgrupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību. Korporatīvajos pasākumos personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a)un f) apakšpunktu, t.i.

 • rzinis ir tiesīgsapstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savupersonas datu apstrādei vienam vai vairākiemkonkrētiem mērķiem.Personas piekrišana ir viņabrīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajāPolitikānoteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram,pirms pasākuma un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, katiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas,apzināti fotogrāfējoties un filmējoties piekrīt, ka  tās personas dati tiks izmantoti šajāPolitikā norādīto mērķu sasniegšanai). Personaiir tiesības jebkurālaikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā,kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datuapstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram,pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu (grupas uzņēmumu, autoražotāju)leģitīmajām interesēm.

 • Pārzinimir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kurostas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādinodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, kuru tas pārstāv, atpazīstamību. Pārzinis,izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikasstandartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiksaizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinas,ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātugodprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikāsazināties ar Pārzini, izmantojot augstāknorādīto informāciju, lai tas varētuiebilst pret datu apstrādi.

  6.5. Pārzinis veic mājas lapas,sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datusubjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punktaf) apakšpunktu, t.i..
  Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, ka liecina, vai var liecināt partā zīmola, vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību.

 

 7. Kāds irpersonas datu apstrādeslaikaposms? 

7.1.Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāknorādītos apstākļus: 
7.1.1. vai personasdatu glabāšanāstermiņš ir noteiktsvai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2.kāduperiodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātuPārziņa vai trešāspersonas leģitīmointerešu realizācijaiun aizsardzībai;

7.1.3.kamēr nav atsaukta personas sniegtāpiekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskaispamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.1.4.Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datusubjekta vai citas fiziskas personas vitālisvarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību unveselību.

7.1.5.videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vaiatklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību,Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitālisvarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselībasaizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vienattiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vairīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt totiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūtsun saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.1.6.telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegtopakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību tiks glabātiperiodu, kas nepārsniedz sešdesmit dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstānetiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami,palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajāgadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskāsintereses nodrošināšanas brīdim.

7.2. ienākošās un izejošās komunikācijas(e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lainodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kasnepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļotaiespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vaitrešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. 

7.3. Pārziņa vai tā grupas uzņēmumuorganizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajostīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmoluatpazīstamību. Lai nodrošinātu uzņēmuma vēsturiskās attīstības nodrošināšanu,Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, laiizpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojotapstākli, ka šajā punktā minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informācijupar Pārziņa, tā grupas vai pārstāvēto ražotāju pasākumiem, tad iegūtiemateriāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.  

7.4.Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datusubjektu viedokļu analīzi.

7.5. Pēc glabāšanaslaikposma beigām,personas dati tiks neatgriezeniskidzēsti.

 

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

8.1.Pārzinim ir pienākums sniegt informācijupar apstrādātajiem personas datiem: 
8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vaicitāmvalsts un pašvaldībasiestādēm, ja tasizriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uzpieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. jaattiecīgajai trešajaipersonai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līgumaizpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; fotogrāfam veicotfoto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvupakalpojumu sniegšanu klientam;

8.1.3.saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4.likumīgo interešuaizsardzībai, piemēram,vēršoties tiesā vaicitās valstsinstitūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses. 

8.2.Personas datu saņēmējivar būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās unuzraugošās institūcijas.

8.3.Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā unpietiekamā apjomā,atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētāssituācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.   

8.4.Šajā Politikānorādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav EiropasSavienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts),izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņaizvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.comtwitter.com, snapchat, u.tml.) ir atzīstamipar uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un EiropasEkonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumuprivātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildusinformāciju par sadarbības nosacījumiem.

 

9. Kā tiekinformētsDatu subjekts par personas datu apstrādi?

9.1.Datu subjekts par  šajāPolitikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpstšādasmetodes:

 • videonovērošanas vietāstiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus,autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņateritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kāarī informē par iespējāmsaņemt detalizētākuinformāciju;

 • zvanotuz Pārziņa norādītajiem kontakttālruņiem, datu subjekts tiek informēts paraudioieraksta veikšanu (ja tāds tiek veikts), aicinot iepazīties ar papildusinformāciju šajā politikā vai jautāt Pārziņa darbiniekam, kas tiek sazvanīts;

 • izziņojotinformāciju par Pārziņa pasākumiem, Pārzinis sniedz pamatinformāciju, aicinotiepazīties ar šo Politiku vai jautāt Pārzinim pirms vai pasākuma laikā;

 • apmeklējotmājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnestiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties par šo Politiku;